OPERA NOVA w Bydgoszczy

Aktualności dotyczące projektu

 

Konkurs Plastyczny "Opera Nova w przyszłości"

9 lutego 2018
Zapraszamy dzieci do udziału w konkurskie plastycznym "Opera Nova w przyszłości", promującym Projekt Modernizacja Opery Nova, do stworzenia ich wizji bydgoskiej Opery w (nie)dalekiej przyszłości.

Przewidzieliśmy nagrody, które -żywimy taką nadzieję- zachęcą do plastycznej i twórczej zabawy oraz pogłębią zainteresowanie teatrem i sztuką operową:

Nagrodami w Konkursie są:

a. nagroda dla zwycięzcy w kategorii wiekowej od 7 do 10 lat ufundowana przez Operę Nova w Bydgoszczy: trzy zaproszenia dwuosobowe na spektakle z repertuaru Opery Nova w sezonie artystycznym 2018/2019 (od września 2018 r. do końca czerwca 2019 r.) oraz album książkowy o Bydgoszczy

b. nagroda dla zwycięzcy z kategorii wiekowej od 11 do 15 lat , ufundowana przez Operę Nova w Bydgoszczy: dwie płyty DVD z zarejestrowanymi spektaklami Opery Nova oraz druk plakatu w formacie B1, z wykorzystaniem nagrodzonej pracy , zapowiadającego koncert plenerowy w dniu 6 czerwca 2018 r.,

REGULAMIN KONKURSU „Opera Nova w przyszłości” promującego Projekt „Modernizacja Opery Nova”

§ 1 ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA i MIEJSCE 1. Konkurs jest organizowany przez Operę Nova w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Focha 5,wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem EK II 4011/06/99 , NIP:967-00-01-897, zwaną dalej ,,Organizatorem’’ 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Opera Nova w przyszłości” i zostanie przeprowadzony w dniach od 1 marca 2018 roku do 15 kwietnia 2018 roku, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2 UCZESTNICTWO 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 7 – 10 lat (czyli urodzonych w latach 2011-2008) oraz od 11 do 15 lat (czyli urodzonych w latach 2007-2003), zwanych dalej „Uczestnikiem”, którzy są reprezentowani przez przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego. 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci pracowników Organizatora zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w chwili trwania Konkursu.

§ 3 ZASADY 1. Dzieci mają za zadanie przygotować pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką na temat „Opera Nova w przyszłości”. 2. . Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem ,podać wiek autora oraz adres i telefon kontaktowy. 3. Pracę należy wysłać do dnia 15 kwietnia 2018 roku na adres Opera Nova w Bydgoszczy ul. Focha 5, 85-070 z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”. W przypadku prac wysyłanych za pomocą Poczty Polskiej lub innych operatorów zewnętrznych liczy się data nadania przesyłki z pracą. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody albo wyeliminowaniem z Konkursu .

§ 4 NAGRODY JURY

1. Ocena nadesłanych prac plastycznych dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora w składzie: Maciej Figas, dyrektor Opery Nova Diana Marszałek, scenograf Marek Chełminiak, fotograf 2. Jury, biorąc pod uwagę wartość artystyczną prac plastycznych, przyzna nagrodę w każdej z kategorii wiekowych 3. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce w Konkursie. 4. Nagrodami w Konkursie są: a. nagroda dla zwycięzcy w kategorii wiekowej od 7 do 10 lat ufundowana przez Operę Nova w Bydgoszczy: trzy zaproszenia dwuosobowe na spektakle z repertuaru Opery Nova w sezonie artystycznym 2018/2019 (od września 2018 r. do końca czerwca 2019 r.) oraz album książkowy o Bydgoszczy b. nagroda dla zwycięzcy z kategorii wiekowej od 11 do 15 lat , ufundowana przez Operę Nova w Bydgoszczy: dwie płyty DVD z zarejestrowanymi spektaklami Opery Nova oraz druk plakatu w formacie B1, z wykorzystaniem nagrodzonej pracy , zapowiadającego koncert plenerowy w dniu 6 czerwca 2018 r. 5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 6. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje także prawo wymiany lub zamiany nagród. 7. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu, który będzie dostępny w siedzibie Organizatora. Uczestnik Konkursu będzie mógł się zapoznać z protokołem w siedzibie Organizatora.

§ 5 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY, OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD 1. Wybór osób nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich prac, które spełniły wymagania, o jakich mowa jest w § 3. 2. Wybór prac nie odbywa się w drodze losowania. 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 18 kwietnia 2018 roku. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.opera.bydgoszcz.pl. 4. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników zawartej w ust. 3 niniejszego paragrafu. Kontakt nastąpi w godzinach między 9.00 a 15.00. W przypadku kontaktu pocztą elektroniczną Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie e-maila w ciągu 5 dni. 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda przepada. 6. Nagrody zostaną wręczone na scenie Opery Nova w Bydgoszczy w dniu zakończenia XXV Bydgoskiego Festiwalu Operowego, 5 maja 2018 roku ok.godz.18.00 7. Organizator zobowiązuje się przekazać nagrody w imieniu fundatora.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE 1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przysłanej pracy plastycznej. 2. Z chwilą doręczenia pracy plastycznej Uczestnik nieodpłatnie przenosi prawa autorskie do pracy plastycznej na Organizatora wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przyjęcia pracy plastycznej do publikacji w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, tj.: a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, b. wprowadzenie do pamięci komputera, c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie, e. nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu, f. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu, g. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora; h. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą; i. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań. 3. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora również prawo do wyłącznej dystrybucji i eksploatacji pracy plastycznej w każdej formie i z użyciem wszelkich środków przekazu bez konieczności zapłaty Uczestnikowi dodatkowego wynagrodzenia. 4. O pierwszym udostępnieniu pracy plastycznej publiczności oraz o kolejności rozpowszechniania na poszczególnych polach eksploatacji decyduje Organizator. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy plastycznej publiczności. 5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa do integralności i prawa do nadzoru autorskiego. Uczestnik wyraża zgodę na nieoznaczanie jego autorskiego wykonania podczas korzystania z pracy plastycznej zgodnie z ust. 2. 6. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia i miejsce zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie z prac plastycznych, w tym w szczególności ich publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora. 7. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych prac konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą otrzymania. 8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z prac plastycznych, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 9. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, a prawa te mogą być przenoszone przez Organizatora na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, tj. w Operze Nova w Bydgoszczy, ul. Focha 5 oraz na stronie internetowej www.opera.bydgoszcz.pl 2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail:media@opera.bydgoszcz.pl 3. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij