OPERA NOVA w Bydgoszczy

Realizacja projektu współfinansowanego przez MKiDN ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury

ZAKUP SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA FRONTOWEGO DUŻEJ SALI WIDOWISKOWEJ OPERY NOVA W BYDGOSZCZY – I ETAP

Informacje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Rozwój infrastruktury kultury , priorytet: Infrastruktura Kultury.

„Zakup systemu nagłośnienia frontowego dużej sali widowiskowej Opery Nova w Bydgoszczy – I etap.”

  1. 8 maja 2015r. Opera Nova w Bydgoszczy podpisała z MKiDN w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury, priorytet: Infrastruktura Kultury, umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup systemu nagłośnienia frontowego dużej sali widowiskowej Opery Nova w Bydgoszczy – I etap.”
    Przyznane z MKiDN środki finansowe wynoszą 500.000,00 zł., co stanowi 50,15% całkowitego kosztu zadania.
  2. 19 maja 2015r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości powyżej 134 000 euro , którego przedmiotem jest „Zakup systemu nagłośnienia frontowego dużej sali widowiskowej Opery Nova w Bydgoszczy – I etap.”
  3. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 09.07.2015r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania firmą: KONSBUD –Audio Sp. z o.o. mającą swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Gajdy 24.
  4. W dniu 25.08.2015r. zostało przyjęte zgłoszenie zakończenia robót , a w dniu 31.08.2015r Opera Nova w Bydgoszczy podpisała protokół odbioru systemu nagłośnienia dużej sali widowiskowej.
Całkowity koszt zadania wyniósł 996.062,55 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało zadanie w kwocie 499.525,37 zł.

Wszystkie zadania dotyczące montażu oraz szkolenia pracowników w zakresie obsługi zostały wykonane zgodnie z umową. Dzięki dofinansowaniu projektu przez MKIDN, Opera Nova w Bydgoszczy zyskała nowoczesny system nagłośnienia frontalnego, który w znacznym stopniu poprawi jakość i niezawodność realizowanych przedstawień.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij